ค้นพบ  20
ลำดับชื่อเรื่อง
1
Community Awareness, Attitude and Behavior Relating to Environmental Conservation
Keyword : community awareness and attitude, community behavior on natural resources and environmental conservation
นักวิจัย : Chuleewan Praneetham
Year : 2014
File : Download
2
Stagnation of Community Forest Management: A Case Study of Nam Kian Sub-District, Phupiang District, Nan Province
Keyword : Stagnation,Community Forest Management, Dynamism, Complexity
นักวิจัย : BanjitSairorkham
Year : 2014
File : Download
3
The Thermal Qualification of Vetiver Grass Insulation
Keyword : Thermal Insulation, Vetiver Grass, Energy Conservation
นักวิจัย : Choopong Thongkamsamut
Year : 2014
File : Download
4
Clinical effect and Cost-effectiveness of alternative facial treatment using soft-prepared chalk
Keyword : Facial treatment, lime stone, soft chalk, alternative health promotion, cost-effective
นักวิจัย : Kamolnat Muangyim
Year : 2014
File : Download
5
Socio-economic evaluation of sustainability of participatory irrigation management in Ban Sawang, Khon Kaen Province, Thailand
Keyword : Participatory irrigation management, Sustainability, Groundwater irrigation, Intensive crop production
นักวิจัย : Hiromasa Hamada1, Nongluck Suphanchaimat
Year : 2014
File : Download
6
Roles of Traditional Ecological Knowledge in the Context of Soil Conservation for Community-based Food Acquisition
Keyword : community food systems, food security, traditional ecological knowledge (TEK), soil conservation
นักวิจัย : Ekarin Phungpracha
Year : 2014
File : Download
7
Sunflower: A potential crop for rotating with rice in small farm setting
Keyword : Sunflower, Helianthus annuus, economic sufficiency, crop rotation
นักวิจัย : Pantipa Na Chiangmai, Lamduan Krittawongwiman, Yupa Pootaeng-on, Paisan Laosuwan, Supatra Kittigul, Mana Kanjanamaneesathian
Year : 2014
File : Download
8
A Local Way of Life and Culture for Tourism Learning Route at Ko Samui,Samui District, Suratthani Province, Thailand
Keyword : local way of life and culture, cultural tourism, tourism learning route, green destination, Ko Samui
นักวิจัย : Parichart Visuthismajarn , Parichat Singsaktrakul
Year : 2014
File : Download
9
Development of Community Based Tourism Management at Pakro village,Singhanakorn district, Songkhla province. Thailand
Keyword : Thailand, CBT, Songkhla, Participatory Action research
นักวิจัย : Sorbah Maseng, Parichart Visuthismajarn
Year : 2014
File : Download
10
Sufficient Community Development and Co-Management Institutions for Sustainable Energy Management: A Case Study in Thailand
Keyword : community based natural resource management, energy autonomy, energy sustainable community, renewable energy
นักวิจัย : Montri Wiboonrat
Year : 2014
File : Download
11
Rethinking Localism in Sustainable Development Practice: The Case of Development Monks in Northeast Thailand
Keyword : Buddhism, Ideology, Development Monks, Development, Community Development, Sustainable Development,Alternative Development, Community, Locality,Non-locality,Extra-locality, Localism,Neolocalism,Networked Localism, Localization, Globalization, Glocalization, Place, Non-place, Networked Place, S
นักวิจัย : Dylan Southard
Year : 2014
File : Download
12
Satisfaction Levels of the Local People on the Second Thai-Lao Friendship Bridge: A Case of Mukdahan-Savannakhet
Keyword : Satisfaction, local people, The Second Thai-Lao Friendship Bridge
นักวิจัย : Phaninee Naruetharadhol, Natchayaporn N., Gosanlawit P. Sriwicha S.,Kumlangtawee S., Kananit N., Boontool P.,Chaiprasert P.
Year : 2014
File : Download
13
Sustainable consumption and removal of incandescent lamps through lighting market transformation in Vietnam
Keyword : sustainable consumption, energy saving lights, transformation of lighting market, Vietnam
นักวิจัย : Vu Huy Thong, Pham Thi Huyen and Nguyen Khanh Van
Year : 2014
File : Download
14
Relationship between satisfaction, loyalty and repurchase behavior of consumer under the impact of fashion style for shirt product market in Vietnam
Keyword : Satisfaction, Loyalty, Repurchase, Shirt product, Fashion style, Relationship
นักวิจัย : Pham Van Tuan , Pham Thi Giang
Year : 2014
File : Download
15
Competitiveness Development Guidelines for Small and Medium Entrepreneurs in Northeastern Thailand
Keyword : ASEAN Economic Community, small and medium enterprises, northeastern Thailand, learning process
นักวิจัย : Ruchirat Patanathabutr
Year : 2014
File : Download
16
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สู่การเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Keyword : ศักยภาพทางการท่องเที่ยว, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง, อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ,tourism, Central Northeastern Region, Greater Mekong Sub-region
นักวิจัย : สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
Year : 2014
File : Download
17
ศักยภาพและความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
Keyword : ศักยภาพและความพร้อม, ประชาคมอาเซียน, เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ,Potential and Preparedness, ASEAN community, LuangPrabang world Heritage City
นักวิจัย : ธีระยุทธ์ เพ็งชัย, อภิรักษ์ อุ่นไธสง, Thanousinh Kandee, Sengaloun Sounthaly
Year : 2014
File : Download
18
ความตายที่ถูกทำให้เป็นสินค้า : การทำงานของพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และทุ่งสังหารผ่านความปรองดอง ในประเทศกัมพูชา
Keyword : การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, พิพิธภัณฑ์และทุ่งสังหาร, ความปรองดอง, กระบวนการทำให้เป็นสินค้า, ประเทศกัมพูชา ,genocide, museum and killing fields, reconciliation, commodification, Cambodia
นักวิจัย : ศิวัช ศรีโภคางกุล
Year : 2014
File : Download
19
การศึกษาศักยภาพของอาหารพื้นบ้านกับการท่องเที่ยวของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Keyword : ศักยภาพ อาหารพื้นบ้าน หลวงพระบาง ,Potentials, Traditional Food, Luang Prabang
นักวิจัย : สุธินดา ใจขาน, อัจฉริยา สุริยา, ทิวารัตน์ ศรีราตรี, Thiphakorn Thavonsak, Somsay Pohvisay, Xaykham Onphachanh
Year : 2014
File : Download
20
การจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชนเพื่อช่วยเหลือทางด้านสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติพม่า กรณีศึกษามูลนิธิมนุษยชนและการพัฒนา สาขา จังหวัดเชียงใหม่
Keyword : การย้ายถิ่น, แรงงานข้ามชาติพม่า, มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา, สิทธิ, สวัสดิการสังคม, เครือข่าย , Migration, Burmese migrant workers, The Foundation of Human and Development, Rights, Social welfare, Networks
นักวิจัย : ธรณินทร์ เสนานิมิตร บงกชมาศ เอกเอี่ยม
Year : 2014
File : Download
123Last ›