กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177 E-Mail : ora@kku.ac.th
เบอร์ภายใน :พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131 สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.
ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518 วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178, สายภายใน มข. 42128

Division of research Khonkean University

Office address :2floor. President Builder 2 Khonkean University meung Khonkaen 40002
Telephone 043 203176 Fax 043 203177 E-Mail : ora@kku.ac.th
General : 42130, 41518, Develop : 42758, 42760.
Mamagement : 42127, 42131 . Information : 41489 , 41512

หมายเลข 10 บนแผนที่ ดูขนาดใหญ่