Generic placeholder image

หลักการและเหตุผล

ปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) อันเป็นความพยายามรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็น หนึ่งเดียวกันโดยมีสโลแกนว่าสร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมแห่งความเอื้ออาทร และ ร่วมแบ่งปัน มีวิสัยทัศน์เดียวกัน มีอัตลักษณ์เดียวกันและเป็นประชาคมเดียวกัน

View details »

Generic placeholder image

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านพัฒนาชนบทที่สอดคล้องกับการเตรียมรับและปรับตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งการพัฒนาอื่นที่จำเป็นของนักวิจัยและนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ , เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยด้านการพัฒนาชนบทเป็นเครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบททั้งในและต่างประเทศ

View details »

Generic placeholder image

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบทได้รับการเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์สู่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ , เพื่อให้ผลงานจากงานวิจัยสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น , ได้แนวทางในการเตรียมรับมือและปรับตัวของชุมชนและท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน

View details »Generic placeholder image

เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

การปรับตัวของภาคประชาชนและภาคการผลิตเมื่อเข้าสู่ AEC ,การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่น ,การพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ,การพัฒนายกระดับสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ OTOP สู่สากล ,การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ,ระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์ ,การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน ,นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น
การพึ่งตนเองของชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น ,การพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน ประชาสังคมและกลุ่มจังหวัด ,การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น AEC ,การพัฒนาการท่องเที่ยวที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ,รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ,ความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น

Generic placeholder imageGeneric placeholder image

อาหารและการเกษตร

ความมั่นคงทางอาหาร อาหารจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ,อาหารเพื่อสุขภาพ คุณค่าทางโภชนาการ และอาหารปลอดภัย ,เกษตรทางเลือก เกษตรยั่งยืน และพืชเศรษฐกิจ